Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka dibināta 1922. gadā. Tā atradās pilsētas valdes namā, Pils ielā 19 (tag. Plūdoņa iela, ēka kara laikā sagrauta). Pirmās grāmatas rotāja Bauskas pilsētas valdes zīmogs, pēcāk - pilsētas bibliotēkas. Pirmā zināmā bibliotēkas pārzine - Alise Skadiņa. No 1940. līdz 1945. gadam periodiski direktors bija Jānis Rūsis. Piedzīvota masveida pirmskara grāmatu iznīcināšana. Pēc kara bibliotēkā bijušas 3 darba vietas. Kopš 1950. gada bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Kultūras centru un gaida lasītājus Kalna ielas 18 trešajā stāvā. No 1951. gada bibliotēku vadīja Ausma Žemaite, bet no 1958. līdz 1974. gadam bibliotēkas atslēgas turēja Lauma Kastiņa.

Laumas Kastiņas laikā bibliotēkā sāka darboties brīvpieejas fonds, pirmo reizi atzīmēja Jauno grāmatu dienu, un savu darba sāka ceļojošās bibliotēkas. 1974. gadā bibliotēkas vadību pārņēma Leontīne Zariņa, vadot to līdz 1998. gadam. 70. gadu vidū sākās rajona bibliotēku centralizācija. Tika izveidota rajona komplektēšanas un apstrādes nodaļa. Par ikdienu kļuva grāmatu kopu veidošana un apstrāde ciemu bibliotēkām. 1985. gadā dramatiskākais negadījums bibliotēkas vēsturē - noplūst bibliotēka, sabojājot daudzas vērtīgas grāmatas. 80. un 90. gadu mijā bibliotēkas darbinieki bija klātesoši politiskajām pārmaiņām.

Attīstījās jauna darba metode - literārās stundas vidusskolniekiem. 1998. gadā notika rajona bibliotēku decentralizācija. Pagastu bibliotēkas nodeva vietējo pašvaldību pārziņā, saglabājot Bauskas RCB galvenās bibliotēkas funkcijas. 1997. gadā iegūts Sorosa fonda-Latvija atbalsts. Bibliotēkā pirmais dators! Rajona komplektēšanas un apstrādes nodaļa uzsāka elektroniskā kopkataloga izveidi. 1998. gadā bibliotēkā direktores pienākumu pildīšanu pārņēma Baiba Tormane. Sākās intensīva jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana un darbs pie lokālā tīkla izveides, novadpētniecības datu bāzes izveides, piekļuves analītikai.

2000. gadā tika atvērts Sabiedriskais Interneta pieejas punkts (SIPP). Kā jaunu un perspektīvu darba forma Interneta lasītavā uzsāka apmācību kampaņa pieaugušajiem "Iepazīsti! Mācies! Lieto!". 2002. gadā bibliotēku no rajona Padomes pārņēma pilsētas Dome, turpmāk - Bauskas Centrālā bibliotēka. Jaunā tūkstotsgadē bibliotēka ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu ieguva tehniku un programmatūru novadpētniecības materiālu digitalizēšanai. 2002. gadā projekta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) pilotprojektu konkursā atbalstu ieguva projekts "Bauskas rajona bibliotēkas - vārti uz informācijas pasauli".

Projekta ietvaros Bauskas Centrālā bibliotēka saņēma jaunos IIS Alise moduļus, kuri nodrošināja elektronisko resursu veidošanu un izmantošanu. 2004. gadā bibliotēkā izveidoja Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP). 2005. gads – automatizācijas un tehnoloģiju triumfa gads Bauskas rajonā. 19 rajona bibliotēkas ieguva 52 datorus ar pastāvīgo interneta pieslēgumu. 2006. gadā pabeigta visa rajona bibliotēku apgāde ar interneta pieslēgumu. Sadarbībā ar Bauskas rajona padomi un Latvijas Bibliotekāru biedrību bibliotēka organizēja X Starptautisko novadpētniecības konferenci.

2007. gadā uzsākta Bila un Melindas Geitsu fonda projekta realizāciju visās Bauskas rajona bibliotēkās - palielināja interneta ātrumu, paplašināja lokālo datortīklu. Bibliotēka saņēma „Trešā tēva dēla” balvu. Pabeigta rekataloģizācija Bauskas CB (2008). Reģionālās reformas rezultātā izveidojās četri novadi: Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku (2009). Divus gadus vēlāk 17 Bauskas novada pagastu bibliotēkas kļuva par Bauskas CB patstāvīgajām struktūrvienībām. 2011. gadā sāk darboties tīmekļvietne bauskasbiblioteka.lv. No 2014. gada lasītājiem piedāvā Grāmatu nodošanas iekārtas pakalpojumu.

Bibliotēkas darbinieku veikums ir atzinīgi novērtēts projektā „Bibliotēka dodas pie lietotāja”. 2014. gadā bibliotēka kļuva par starpnieku ceļā no cilvēka līdz uzņēmējdarbībai. Atkāja Bauskas Biznesa bibiotēku. Specializētajā bibliotēkā lasītājs var iegūt informāciju uzņēmējdarbības jomās. Sadarbībā ar kaimiņiem Lietuvā, biznesa literatūra, datubāzes un informatīvie materiāli pieejami vēl septiņās biznesa atbalsta bibliotēkās Bauskas novada pagastos. Bibliotēka piedāvā konkursus, seminārus, informatīvās stundas un individuālas konsultācijas.

No 2018. gada bibliotēku vada Māra Kuļikauska. 2019. gadā bibliotēkas aktivitātes iekļuva "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019" top desmitniekā - 3. vietu ieguva izstāde "Bauskas bibliotēkā modē grāmatas", savukārt 10. vietā ierindojās LBB Zemgales reģionālais seminārs "Bibliotēka - visuma centrs". No 2020. gada bibliotēka pilsētvidē izliek lielizmēra planšetu izstādes un sasniedz lasītājus platformā Instagram. Balvu "Gada bibliotekārs Zemgalē 2020" pasniedza Bauskas CB datorsistēmu un datortīklu administratoram. 2021. gada martā bibliotēka uzstādīja pirmo grāmatu pakomātu Latvijā.

2021. gadā 1. jūlijā darbu sāka apvienotais Bauskas novads (Vecumnieki, Rundāle, Iecava, Bauska), neveicot bibliotēku centralizāciju. 2022. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka svinīgā ceremonijā Ogrē ieguva Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) gada balvu "Gada bibliotēka 2021". Bibliotēka savā simtgades gadā ar cerībām skatās jaunu bibliotēkas telpu virzienā un atceras, ka "Bibliotēka jebkuros tumšos laikos spēj iedegt gaismu savos logos" (M. Kuļikauska).