Bibliotēkas vēsture

Bauskas pilsētas bibliotēka dibināta 1922. gadā. Bibliotēka atradās Pils (tagadējā Plūdoņa) ielā 19, pilsētas Domes ēkā. Lai gan 1925. gadā Bauskā ir tikai nedaudz vairāk kā 5 tūkstoši iedzīvotāju, pilsētā darbojas 5 bibliotēkas. Kara laikā pilsētas bibliotēkas ēka tiek sagrauta, un tā pārceļas uz pilsētas Kultūras nama telpām (Bauskas Kultūras centrs), kur atrodas arī patlaban.

Pēc kara bibliotēkā strādā 3 darbinieki. Tās direktors līdz 1945. gadam ir Jānis Rūsis. Viņa laikā notiek masveida pirmskara grāmatu iznīcināšana.1939. gada beigās bibliotēkā bija 12.000 sējumu, pēckara aktivitāšu rezultātā no tām saglabājās mazāk kā viena trešā daļa.  No 1951. - 1958. gadam par Bauskas bibliotēkas direktori strādā Ausma Saulinska, bet no 1958,-1975. gadam Lauma Kastiņa. 1960. gadā bibliotēkā sāk darboties brīvpieejas fonds un pirmo reizi atzīmēta Jauno grāmatu diena. Tiek ieviestas jaunas darba formas - bibliogrāfisko apskatu lasīšana kinoteātrī, pārvietojamās bibliotēkas. 1960. gadā notiek grāmatu pārklasifikācija pēc jaunajām tabulām. 1963. gadā bibliotēkas lasītāju skaits pirmo reizi pārsniedz tūkstoti, bet 1967. gadā lasītāju skaits sasniedz 2632. Lielā mērā to iespaido aktīvs pārvietojamo bibliotēku darbs.

1975. gadā bibliotēkas vadību pārņem Leontīne Zariņa, kura šai amatā nostrādā līdz 1998. gadam. 1976. gadā sākas rajona bibliotēku centralizācija un izveidota rajona komplektēšanas un apstrādes nodaļa. Kā jauna darba forma attīstās grāmatu kopu veidošana ciemu bibliotēkām, aktīvs ārpus bibliotēkas darbs notiek ar izstāžu un grāmatu apskatu palīdzību. 1981. gadā rekordliels izstāžu skaits - 91. 1984. un 1985. gadā garīgu un nacionālu pacēlumu bibliotēkas darbā ienes Krišjāņa Barona jubileja. Ar 20. - 30. gadu izdevumiem un literāru apskatu tiek apbraukātas daudzas rajona skolas un klubi. Tad pat notiek dramatiskākais gadījums bibliotēkas vēsturē - bojātas apkures rezultātā tiek nopludināta bibliotēka un bojā aiziet daudz vērtīgu grāmatu.

Kā jauna darba forma tiek izmantotas literārās stundas vidusskolniekiem. Tagad tās jau kļuvušas tradicionālas un skolu iecienītas. 1997. gadā notiek rajona bibliotēku decentralizācija un pagastu bibliotēkas nodod vietējo pašvaldību pārziņā, saglabājot Bauskas RCB galvenās bibliotēkas funkcijas. 1997. gadā iegūts Sorosa fonda atbalsts Latvijā un Bauskas bērnu bibliotēka izstrādā bibliotekāro procesu automatizācijas projektu. Rajona komplektēšanas un apstrādes nodaļā uzsākta rajona elektroniskā kopkataloga izveide.

1998. gadā bibliotēkā direktores pienākumu pildīšanu pārņem Baiba Tormane, Bauskas Bērnu bibliotēkas ilggadēja vadītāja. Bibliotēkā sākās intensīva jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana. 1998. gadā izstrādātais projekts, kuru atbalsta Sorosa fonds Latvija un Budapeštas Atvērtās sabiedrības institūts, ir visu automatizācijas procesu "mugurkauls". Tā realizāciju nodrošina Bauskas rajona Centrālajā bibliotēkā: lokālā tīkla izveidi, rajona elektroniskā kopkataloga pieejamību lietotājam lokālā tīklā, novadpētniecības datu bāzes izveides sākumu, iespēju piekļūt pie jaunas datu bāzes - analītikas.

2000. gadā projekta (Sorosa fonda Latvija atbalsts) realizācijas rezultātā tiek atvērts Sabiedriskais Interneta pieejas punkts (SIPP). Kā jauna un perspektīva darba forma Interneta lasītavā tiek sākta apmācību kampaņa pieaugušajiem - "Iepazīsti! Mācies! Lieto!" Iegūto pieredzi  prezentē  Amerikas bibliotēku asociācijas gadskārtējā konferencē Sanfrancisko (ASV). 2002. gadā bibliotēkas lietotāju rīcībā nonāk vēl divi datori.

2001. gadā bibliotēka maina statusu un pāriet Bauskas pilsētas Domes pārziņā. Bibliotēka īpašu vērību velta novadpētniecībai un projektiem (Kultūrkapitāla fonda atbalsts), kā rezultātā iegūst tehniku un programmatūru novadpētniecības materiālu digitalizēšanai un sāk "Novadnieku enciklopēdijas" izveidi.

2002. gadā projekta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS) pilotprojektu konkursā atbalstu iegūst projekts "Bauskas rajona bibliotēkas - vārti uz informācijas pasauli", kura realizācijas rezultātā Bauskas Centrālā bibliotēka iegūst jaunos IIS Alise moduļus, kuri nodrošina elektronisko resursu veidošanu un izmantošanu.

2004. gadā aktīvs bibliotēkas darbs veikts saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ko realizē Bauskas CB izveidotais Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kurš aktīvi sadarbojas ar ES pārstāvniecību Latvijā, LR Valsts kanceleju u.c.
2005. gads – automatizācijas un tehnoloģiju triumfa gads Bauskas rajonā. Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekta rezultātā 19 rajona bibliotēkās ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums un tās saņem 52 datorus. Projekta ietvaros organizētajos kursos 20 bibliotēku speciālisti apgūst nepieciešamās datorprasmes. Novembra mēnesī Bauskas CB sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” un Bauskas rajona padomi organizē Zemgales reģiona semināru „Gaismas tīkls Zemgales reģionā: realizācija un nākotnes perspektīvas”, kur dalībnieki no Jelgavas, Dobeles, Aizkraukles, Ogres un Bauskas rajoniem iepazīstas ar Gaismas tīkla 1. kārtas realizācijas gaitu un attīstības perspektīvām. Bauskas CB ar rajona padomes atbalstu veic remontu informācijas resursu attīstības nodaļā, bet ar pilsētas Domes atbalstu – kvalitatīvu remontu ar mūsdienīgu dizainu abonementā un krātuvē. Ar Tautas partijas frakcijas atbalstu abas telpas aprīkotas ar moderniem plauktiem.

2006. gadā internets tiek ierīkots pārējās 4 rajona bibliotēkās un līdz ar to, visas rajona bibliotēkas ir ieguvušas interneta pieslēgumu un datorus. 10 bibliotēku darbinieki apgūst pamatprasmes darbā ar datoru un 10 darbinieki – 2. līmeņa apmācības minētajā jomā. Bauskas CB pēc remonta mūsdienīgu veidolu iegūst 2 telpas: interneta lasītava un specializētā lasītava, tādejādi, nodrošinot komfortablus apstākļus informācijas iegūšanai un izmantošanai.

No 2006.gada 9. līdz 10.augustam Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Bauskas rajona padomi un Latvijas Bibliotekāru biedrību organizēja X Starptautisko novadpētniecības konferenci, kura notika Bauskas rajona Īslīces pagasta Bērzkalnos. 20.decembrī Bauskas Centrālā bibliotēka tiek akreditēta ar atzinīgu vērtējumu.

2007. gadā uzsākta Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) projekta realizācija visās Bauskas rajona bibliotēkās: palielināts Internet piekļuves ātrums, paplašināti lokālie datortīkli, uzsāktas bibliotekāru apmācības. Sekmīgi akreditētas 35 Bauskas rajona bibliotēkas.

2008.gadā turpinās Bila un Melindas Geitsu fonda (GMGF) projekta realizācija: bibliotēku darbinieki apguvuši jaunas zināšanas vērtīgos kursos „Inovatīva darbība bibliotēkās”, „Efektīvas pasniegšanas metodes”, „Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana” u.c.

Bauskas CB par auglīgu sadarbību ar Bauskas pilsētas pašvaldību projekta ieviešanā saņēma „Trešā tēva dēla”balvu.

Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas rajona padomi, LNB organizēja rajona bibliotēku konkursu „Labākais informācijas pakalpojumu darbs” un sadarbībā ar Jelgavas, Dobeles, Aizkraukles rajoniem noorganizēja Zemgales reģionālo semināru.

Pabeigta rekataloģizācija Bauskas CB un viss krājums 100 % ievadīts rajona elektroniskajā kopkatalogā.

2008.gadā balvu „Radošākā bibliotekāre” saņēma Ērika Pelcere, bet Baiba Tormane - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Atzinības rakstu.

2009.gadā reģionālās reformas rezultātā izveidojās četri novadi: Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku. Vecumnieku novadā iekļautas trīs bijušā Aizkraukles rajona bibliotēkas: Valles, Taurkalnes, Kurmenes. Pavisam Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas. Bauskas CB sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru un Bauskas rajona padomi noorganizē konkursu „Bibliotēka bērniem un jauniešiem”.

2010.gadā turpinās Bila un Melindas Geitsu fonda (GMGF) līdzfinansētās apmācības. Bibliotēkas aktīvi iesaistās E-prasmju nedēļas un Drošs internets pasākumos. Bauskas CB speciālisti izveido portālu www.bauskasbibliotēka.lv.

 

2011.gadā no 1.aprīļa 17 Bauskas novada pagastu bibliotēkas kļūst par Bauskas CB patstāvīgajām struktūrvienībām, daļēji centralizētais modelis pēc 14 gadiem atgriežas. 8 Bauskas novada pagastu bibliotēkas iegūst jaunus nosaukumus.

Bauskas CB saņem atzinības rakstu par veiksmīgu akcijas „Bibliotēka dodas pie lietotāja” realizāciju.

Bauskas Centrālā bibliotēka - Biznesa Cienīga bibliotēka.

2014. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka kļūst par starpnieku biznesā ceļā no cilvēka līdz uzņēmējdarbībai. Specializētajā bibliotēkā lasītājs var iegūt informāciju par dažādām uzņēmējdarbības jomām (tūrisms, vadība, dārzkopība u.c.) un tā attīstību. Sadarbībā ar kaimiņiem Lietuvā, biznesa literatūra, datubāzes un informatīvie materiāli pieejami vēl septiņās biznesa atbalsta bibliotēkās Bauskas novada pagastos. Iesācējs vai pieredzējis, skolnieks vai seniors, - biznesa idejai nav par agru vai vēlu, tāpēc līdz ar projekta attīstību bibliotēka piedāvā konkursus, seminārus, informatīvās stundas un individuālas konsultācijas, lai veicinātu ideju attīstību, pieredzes apmaiņu un savu ieceru nostiprināšanu biznesa ceļu apguvei. Jaunākais Biznesa bibliotēkas tehniskais papildinājums - 3D printeris.