Apstiprināts

ar Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores

27.12.2018. rīkojumu Nr. 1.05./114

 

Bauskas novada pašvaldības iestādes

Bauskas Centrālās bibliotēkas

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

        Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” personu datu apstrādes privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo datu apstrādi.

Bauskas Centrālā bibliotēka rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas datu pārzinis un kontaktinformācija

 1. Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr.63922238, e-pasts: dome@bauska.lv.
 2. Bauskas Centrālā bibliotēka, reģistrācijas Nr.90000046645, Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63960578, e-pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv.
 3. Bauskas Centrālās bibliotēkas privātuma politika pilnā mērā attiecas uz Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām, tai skaitā:

3.1. Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka, Ērgļi 1, Ērgļi, Brunavas pagasts;

3.2. Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka, Grenctāles kultūras nams, Grenctāle, Brunavas pagasts;

3.3. Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka, Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pagasts;

3.4. Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka, Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts;

3.5. Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pagasts;

3.6. Codes pagasta Codes bibliotēka, Virsaiši, Code, Codes pagasts;

3.7. Dāviņu pagasta bibliotēka, Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pagasts;

3.8. Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka, Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts;

3.9. Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka, Pāce 5-2, Pāce, Gailīšu pagasts;

3.10. Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka, Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pagasts;

3.11. Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka, Birztalas-1, Ādžūni, Īslīces pagasts;

3.12. Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka, Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pagasts;

3.13. Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka, Jumpravas 3, Jumprava, Mežotnes pagasts;

3.14. Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts;

3.15. Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka, Skola, Vecsaule, Vecsaules pagasts;

3.16. Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka, Jaunsaules pamatskola, Jaunsaule, Vecsaules pagasts;

3.17. Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka, Ozolaines pamatskola, Ozolaine, Vecsaules pagasts.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

 1. Bibliotēka, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:

4.1.  apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

4.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

4.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

4.4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams, nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

4.5. apstrādā tikai precīzus personas datus un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

4.6. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Bibliotēka apstrādā personas datus, tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, identificējot lietotāju, lai tam būtu pieejami Bauskas novada bibliotēku pakalpojumi pilnā apjomā (bibliotēkas krājumā esošo dokumentu izsniegšana uz mājām, rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana, datoru izmantošana, informācijas saņemšana par pasākumiem, semināriem, jaunieguvumiem).
 2. Bibliotēka apstrādā personas datus, lai sagatavotu un noslēgtu līgumus, un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli.
 3. Bibliotēka apstrādā personas datus, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šajā privātuma politikā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un e) apakšpunkti, proti:

8.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

8.2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

8.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (noteikti ārējos normatīvajos aktos – likumos, Ministru kabineta noteikumos un Bauskas novada pašvaldības saistošajos noteikumos);

8.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras;

8.5. foto, video vai audiovizuālas fiksācijas veikšanas tiesiskais pamats, īstenojot šīs privātuma politikas noteiktos mērķus, ir Regulas 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkti – apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs, kā arī Bibliotēkas leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, informēt sabiedrību par savu darbību un popularizēt Bibliotēku). Atsevišķos gadījumos apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – datu subjekta sniegta piekrišana.

Personas datu kategorijas

 1. Bibliotēka, īstenojot šīs privātuma politikas apstrādes mērķus galvenokārt apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas:

9.1. identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads);

9.2. kontaktinformācija (piemēram, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

9.3. CV, izglītības dokumenti;

9.4. lasītāja izsniegumu vēsture;

9.5. finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);

9.6. foto, video, un audiovizuālas fiksācijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Bibliotēka drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

10.1. dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

10.2. kamēr Bibliotēkai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

10.3. kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšana

 1. Lai informētu personas par Bibliotēkas darbību un notiekošajām aktivitātēm, var tikt veikta foto, video un audiovizuāla fiksācija.
 2. Personas tiek informētas par plānoto foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšanu.
 3. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Bibliotēkas darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.
 4. Bibliotēka uzņemtos foto attēlus, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Bibliotēkas un Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs un informatīvajos izdevumos, sociālo tīklu profilos u.c.

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības vērsties Bauskas Centrālajā bibliotēkā un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.
 2. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbības likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Ja persona ir atsaukusi savu piekrišanu datu apstrādei, viņam netiek nodrošināti Bauskas novada bibliotēku pakalpojumi pilnā apjomā (netiek izsniegti bibliotēkas krājumā esošie dokumenti uz mājām, nav pieejami bibliotēkas datori, netiek informēti par pasākumiem, jaunieguvumiem bibliotēkā).
 3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Bibliotēkā vai Datu valsts inspekcijā.

Citi noteikumi

 1. Bauskas Centrālajai bibliotēkai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv.