BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Bauskā

2009. gada 23. decembrī

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
8. punktu, „Bibliotēkas likumu”

 

Bauskas Centrālā bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem iedzīvotājiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi regulē Bauskas Centrālās bibliotēkas lietošanas kārtību.

1.2. Bauskas Centrālā bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu.

1.3. Bauskas Centrālās bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumi, Bibliotēku likums un citi tiesību akti, bibliotēkas nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi.

2. Bibliotēkas lietotāju pierakstīšanas kārtība

2.1. Pierakstoties bibliotēkā, lasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāapziņo bibliotekāram nākamajā apmeklējuma reizē, uzrādot attiecīgās izmaiņas apstiprinošu dokumentu.

2.2. Nepilngadīgo pieraksta uz vecāku vai citu aizbildņu parakstīta galvojuma pamata, kurā norādīts galvotāja personas kods.

2.3. Personas, kas nav Bauskas novada iedzīvotāji, bibliotēkas krājumus var izmantot lasītavā uz vietas bez ierobežojuma, pasūtot nepieciešamos iespieddarbus savu novadu bibliotēkās starpbibliotēku abonementa kārtā (SBA), saņemt iespieddarbus līdzi nešanai tikai saskaņojot to ar attiecīgā novada pagasta bibliotēkas vadītāju, kurš atbild par iespieddarbu atgriešanu Bauskas Centrālajā bibliotēkā.

3. Bibliotēkas lietotāju tiesības

3.1. Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem brīvi izmantot bibliotēkas krājumu, informācijas meklējumsistēmas un datubāzes.

3.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, bibliotēkas izmantošanas iespējām, sniegtajiem pakalpojumiem, rīkotajiem pasākumiem u.c. aktivitātēm.

3.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus u.c. dokumentus no bibliotēkas krājuma vai pasūtīt tos Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtā no citu Latvijas Republikas un ārvalstu bibliotēku krājumiem.

3.4. Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus.

3.5. Piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

4.Bibliotēkas lietotāju pienākumi

4.1. Pie datoriem, pie brīvpieejas krājuma nav atļauts atrasties virsdrēbēs un ar somām, tās jāatstāj garderobē (izņemot rokassomiņas).

4.2. Neiznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuriem nav noformēta saņemšana.

4.3. Saņemtos iespieddarbus vai citus materiālus nodot bibliotēkā norādītajā termiņā.

4.4. SBA kārtā saņemtos informācijas avotu oriģinālus izmantot tikai lasītavās, stingri ievērojot lietošanas termiņu. Atsevišķos gadījumos iespējams lietošanas termiņu pagarināt, kas izdarāms ne vēlāk, kā 5 dienas pirms termiņa beigām.

4.5. Par lietotāju kartes nozaudēšanu ziņot bibliotēkas darbiniekam, lai saņemtu tās dublikātu.

4.6. Saudzēt no bibliotēkas saņemtos iespieddarbus.

4.7. Neizmantot lasītavā mobilos tālruņus.

4.8. Ievērot klusumu bibliotēkas telpās, netraucēt citus apmeklētājus.

4.9. Personai, kas neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem bibliotēkas apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, bibliotēkas pakalpojumu izmantošana tiek ierobežota apjomā un laikā pēc bibliotekāru ieskata.

5. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

5.1. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

5.2. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi ir sekojoši:

5.2.1. grāmatām – 2 nedēļas;

5.2.2. žurnāliem – 1 nedēļa.

5.3. Ja iespieddarbi lietotājam ir nepieciešami ilgākam laikam, un tos nepieprasa citi lietotāji, lietošanas termiņu pēc lietotāja lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā 5 reizes. 2 reizes pagarinājumu var noformēt – pa e-pastu, vai telefonu. Pagarinot 3.reizi, izsniegtie iespieddarbi jāuzrāda bibliotekāram.

5.4. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu, vai arī nosūta atgādinājumu pa pastu. Ja lietotājs iespieddarbu atdošanas termiņu kavējis vairāk par gadu un saistības ar bibliotēku nav nokārtojis pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem, tad pēc saistību nokārtošanas šādam lietotājam abonementa izmantošana tiek liegta uz vienu gadu.

5.5. Viena bibliotēkas apmeklējuma reizē līdzi nešanai izsniedz:

5.5.1. grāmatas - ne vairāk par 5 eks.;

5.5.2. jaunieguvumus – 2 eks.;

5.5.3. žurnālus – ne vairāk kā viena gada komplektu.

5.6. Mājas abonementa lietotājam pirmajā apmeklējuma reizē uz mājām izsniedz ne vairāk kā 3 grāmatas, turpmāk – 5 eks.

5.7. Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.

5.8. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta elektroniskajā datubāzē.

5.9. Lietotājam jāievēro bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja laikus ir nodoti iepriekšējie saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt.

5.10. Lietotājam, kas noteiktā termiņā nav atdevis iespieddarbu vai citu dokumentu, sākot ar 31. dienu pēc lietotāja kartē norādītā iespieddarba atdošanas datuma, tiek iekasēta soda nauda EUR 0,03 par katru nokavēto dienu, neatkarīgi no iespieddarbu skaita. Samaksājot soda naudu, lietotājs par to saņem kvīti, iekasēto naudu ieskaita bibliotēkas kontā un izmanto grāmatu iegādei.

5.11. Aizliegts no bibliotēkas iznest nepiereģistrētus materiālus.

5.12. Lietotājam aizliegts bojāt bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas. tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. Lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbu vai citus dokumentus no bibliotēkas krājuma vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība divkārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā (pēc bibliotēkas darbinieka vērtējuma) saņemot pretī kvīti.

5.13. Par nepilngadīga lietotāja bibliotēkas noteikuma pārkāpumiem atbild galvotājs.

5.14. Lietotājus, kuri neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, izslēdz no bibliotēkas līdz vienam gadam, bet par atkārtotu pārkāpumu pavisam.

6. Publiskā Interneta pieejas punkta Interneta lasītavas lietošanas noteikumi:

6.1. Publiskais Interneta pieejas punkts (PIPP) ir atvērts ikvienam interesentam, Interneta pakalpojumu izmantošanai;

6.2. Lietotājs iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem, parakstās par to ievērošanu, kā arī saņem Interneta lasītavas lietotāja karti kārtējam gadam;

6.3. Lietotājs izmanto PIPP datorus rezervētajā laikā un saņem palīdzību no PIPP konsultanta;

6.4. Lietotājam jāievēro PIPP iekšējās kārtības noteikumi.

7. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par bibliotēkas darbu lasītājs var ierakstīt ierosinājumu grāmatā, iesniegt bibliotēkas direktorei un Bauskas novada Domei.


Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 13.00-17.00.