APSTIPRINĀTS

Bauskas novada Domes sēdē

2009.gada 23.decembrī

(prot.Nr.11, 10.§)


BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS

N O L I K U M S

(Grozījumi 28.04.2011.; 29.12.2011.; 19.12.2013.; 25.09.2014.; 30.03.2017.; 26.11.2020.)

Bauskā

 

2009.gada 23.decembrī

Nr. 15

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta

8.punktu, „Bibliotēku likumu”

 

Bauskas Centrālā bibliotēka ir dibināta 1922.gadā.

Bauskas Centrālās bibliotēkas adrese: Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (Grozīts 29.12.2011.)


I. Vispārīgie noteikumi


1. Bauskas Centrālā bibliotēka (turpmāk- Bauskas CB) ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīgā iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bauskas CB veic Bauskas novada centrālās bibliotēkas funkcijas saskaņā ar Bauskas novada domes 24.02.2011. lēmumu  „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu” un reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles novada, Vecumnieku novada (turpmāk kopā saukti – Novadi) pašvaldību bibliotēkām saskaņā ar Bauskas rajona padomes 2001.gada 15.novembra lēmumu „Par rajona Centrālo bibliotēku (prot. Nr.12, 2.p.), Bauskas pilsētas Domes 2001.gada 22.novembra lēmumu „Par Bauskas rajona pašvaldības iestādes „Rajona Centrālā bibliotēka” pārņemšanu” un Latvijas Bibliotēku padomes apstiprināto akreditācijas atzinumu (2007.gada 18.janvāra sēdes lēmums) (28.04.2011.grozījumu redakcijā; grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.).

2. Bauskas CB darbojas saskaņā ar Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

3. Bauskas CB ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādēs. CB var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)

4. Bauskas CB vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Bauskas novada Dome. Darba līgumu ar Bauskas CB direktoru noslēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.

5. Bauskas CB ekonomisko bāzi veido Bauskas novada domes iedalītie budžeta līdzekļi un Novadu finanšu līdzekļi reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai pēc savstarpēji noslēgtajiem līgumiem ar Bauskas novada domi. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

6. Bauskas CB materiālo bāzi veido grāmatu, žurnālu audiovizuālo materiālu un elektronisko izdevumu krājums, kā arī inventārs, kas atrodas bibliotēkas bilancē un norādīts inventāra sarakstā.

 

II. Bauskas Centrālās bibliotēkas uzdevumi

 

7. Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
8. Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, abonēt elektroniskās informācijas datubāzes.
9. Lietotāju apkalpošanas darbā izmantot Starpbibliotēku abonementa un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa iespējas, nodrošinot citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam.
10. Organizēt bibliotēkas, literatūru, lasīšanu popularizējošus pasākumus.
11. Nodrošināt valsts, novada institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.
12. Ieviest lietotāju apkalpošanas darbā jaunas, mūsdienīgas darba formas un informācijas tehnoloģijas, izglītot bibliotēkas lietotājus mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju un elektroniskās informācijas resursu izmantošanā.
13. Organizēt bibliotēkas darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)
14. Ievērot bibliotēku nozares standartus un bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasības.
15. Bauskas CB kā Bauskas novada centrālā un reģiona galvenā bibliotēka sadarbībā ar pašvaldībām, veic šādus uzdevumus: (28.04.2011.grozījumu redakcijā)

15.1. veic Novadu depozītbibliotēkas, apmaiņas fonda un Novadu Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) funkcijas; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.2. sadarbojas ar pašvaldībām bibliotēku darba jautājumos un koordinē Novadu publisko bibliotēku darbību; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.3. konsultē Novadu pašvaldības to pārziņā esošo publisko bibliotēku darba jautājumos; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.4. veic dāvinājumu un par valsts budžeta līdzekļiem iegādāto grāmatu bibliotekāro apstrādi, sadali, uzskaiti un operatīvu nodošanu Novadu bibliotēkām; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.5. veido Novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, datubāzes; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.6. koordinē Novadu vienoto bibliotēku  informācijas tīkla darbību; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.7. koordinē novadpētniecības, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu Novadu bibliotēkās;  (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.8. uzkrāj, apkopo un analizē Novadu bibliotēku darba profesionālo un statistisko informāciju, nodrošina bibliotēku darba statistisko pārskatu un atskaišu iesniegšanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Kultūras ministrijai; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.9. veic novadu bibliotēku nozares attīstības plānošanu, izstrādā attīstības programmas, projektus, pārskatus; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.10. veic Novadu publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību pārraudzību, sniedz tām nepieciešamo profesionālo un konsultatīvo palīdzību (bibliotēku apmeklējumi uz vietām, semināru, kursu, pieredzes apgūšanas pasākumu organizēšanu). (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

15.11. organizē bibliotēku darbinieku profesionālos konkursus;

15.12. piedalās bibliotēku krājumu inventarizācijās.

 

III. Bauskas Centrālās bibliotēkas tiesības


16. Pastāvīgi noteikt savas darbības konkrētās formas, saturu, virzienus saskaņā ar nolikumā fiksētiem bibliotēkas uzdevumiem un tās juridisko statusu.

17. Bauskas CB direktors izstrādā Bauskas CB struktūras un amatu saraksta (norādot tajā mēnešalgas apmēru) un iesniedz to apstiprināšanai Bauskas novada domē. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)

18. Saņemt no Bauskas novada domes bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai, kā arī reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus, kā arī bibliotēkas darbībai un sabiedriskajai pieejamībai nepieciešamo nodrošinājumu: piemērotas telpas, vajadzīgo tehnisko aprīkojumu, pietiekamus līdzekļus grāmatu un periodikas iegādei, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai, bibliotēkas telpu īrei u.c. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

19. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt saimniecisko darbību bibliotēkas darbības attīstīšanai.

20. Saskaņā ar „Bibliotēkas lietošanas noteikumiem” saņemt naudas līdzekļus par maksas pakalpojumiem, soda naudas un Bauskas CB bibliotēkas krājumam nodarīto zaudējumu atlīdzību, kā arī ziedojumus un dāvinājumus.

21. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu, dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, bibliotēkas krājumu papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesa uzlabošanai.

22. Saņemt nepieciešamo informāciju no Novadu pašvaldībām par to pārziņā esošo bibliotēku darbu. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

23. Veikt novadu publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību izpildes kontroli, saņemt no tām nepieciešamo profesionālo un statistisko informāciju, piedalīties bibliotēkas krājumu inventarizācijās un darba pārbaudēs.

24. Piedalīties novados esošo pagastu pašvaldību publisko bibliotēku darba novērtēšanā un to vadītāju pieņemšanas un atlaišanas jautājumu izskatīšanā.

25. Slēgt civiltiesiskus darījumus, lai nodrošinātu bibliotēkas krājumu saglabāšanu, papildināšanu, darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanu, pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un citu šī nolikuma 2.daļā minēto uzdevumu veikšanai.

26. Saņemt līdzekļus no Bauskas novada domes un Novadiem bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai. (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

27. Apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās u.c. sabiedriskās profesionālās organizācijas, kas nav pretrunā ar pastāvošajiem likumiem un šo nolikumu.

 

IV. Organizatoriskā struktūra un pārvalde


28. Bauskas CB bibliotēkas struktūru nosaka tās darbības mērķi un galvenie uzdevumi. Bauskas CB vada direktors. Bauskas CB veido savas struktūrvienības, kas nodrošina:

28.1. iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu;

28.2. krājumu komplektēšanu, apstrādi, uzskaiti un glabāšanu;

28.3. informacionālo un bibliogrāfisko darbību;

28.4. starpbibliotēku abonementa (SBA) un literatūras depozitāro glabāšanu;

28.5. bērnu bibliotekāro apkalpošanu;

28.6. bibliotekārā darba koordināciju, metodisko un konsultatīvo darbu;

28.7. saimniecisko darbību un bibliotēkas uzdevumu tehnisko realizāciju.

29. Svītrots ar 26.11. 2020 nolikumu Nr. 15

30. Bauskas CB darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka darba līgumi un amata apraksti.

31. Bauskas CB darbinieku skaits noteikts saskaņā ar bibliotēkas uzdevumiem, struktūru, darba apjomu, kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības.

32. Bauskas CB direktors:

32.1. vada un pārstāv bibliotēku bez īpaša pilnvarojuma, slēdz līgumus tās vārdā;

32.2. nosaka bibliotēkas struktūrvienību uzdevumus un darbinieku pienākumus;

32.3. saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieņem darbā un atlaiž no darba bibliotēkas darbiniekus;

32.4. slēdz līgumus par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu par līgumcenu, kas nepārsniedz 9999,99 euro (bez PVN); (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

32.5. slēdz līgumus par būvdarbiem par līgumcenu, kas nepārsniedz 19 999,99 euro (bez PVN); (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

32.6. līgumus, kuros summas pārsniedz punktā 32.4 un 32.5 apakšpunktā minētās, Bauskas CB direktors slēdz atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

32.7. plāno un organizē bibliotēkas darbību, koordinē tās sadarbību ar novadu pašvaldībām, citām bibliotēkām, iestādēm un organizācijām;

32.8. sastāda un iesniedz Bauskas novada pašvaldībai budžeta izdevumu tāmi, nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu; nodrošina piešķirto līdzekļu racionālo izmantošanu;

32.9. sastāda un iesniedz Bauskas novada pašvaldībai līgumu un finanšu aprēķinu projektus reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Novadu pašvaldību bibliotēkām; (Grozīts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

32.10. kontrolē grāmatu krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

32.11. pēc pieprasījuma sniedz atskaites Bauskas novada domes u.c. institūcijām (28.04.2011.grozījumu redakcijā);

32.12.savas kompetences ietvaros pārstāv bibliotēku visās iestādēs un organizācijās;

32.13. Bibliotēkas vienotajā struktūrā kā patstāvīgas struktūrvienības ietilpst šādas novada bibliotēkas (28.04.2011.grozījumu redakcijā):

32.13.1.Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1440, adrese: „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.2. Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1414, adrese: Grenctāles kultūras nams, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.3. Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1415, adrese: Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.4. Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1416, adrese: „Mūsa”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.5. Codes pagasta Codes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1417, adrese: „Virsaiši”, Code, Codes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.6. Jauncodes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1418, adrese: Draudzības iela 3-32, Bauska, Bauskas nov.(Grozīts ar 26.11.2020 nolikumu Nr.15);

32.13.7. Dāviņu pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1419, adrese: Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov.;

32.13.8. Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1420, adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.9. Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1421, adrese: Pāce-5, Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.10. Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1424, adrese: „Rītausmas”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.11. Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1425, adrese: „Birztalas”-1, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.12. Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1427, adrese: „Doktorāts”, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.13. Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1426, adrese: Jumpravas 3, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.;

32.13.14. Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1445, adrese: Parka iela 1, Strēlnieki,  Mežotnes pag., Bauskas nov.;

32.13.15. Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 0000, adrese: „Skola”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)

32.13.16. Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1432, adrese: „Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.;

32.13.17. Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1433, adrese: „Skola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov..

32.14. Bibliotēkas struktūrvienības darbu vada un nodrošina to vadītāji (bibliotēku vadītāji), kurus pieņem un atbrīvo no darba Bibliotēkas direktors.”

32.15. Bibliotēkas struktūrvienības darbojas saskaņā ar reglamentu, ko apstiprina struktūrvienības vadītājs, saskaņojot ar Bibliotēkas direktoru.

 

V. Finansējums un tehniskais nodrošinājums

 

33. Bauskas CB darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido Bauskas novada un citu novadu pašvaldību budžeta asignējumi un speciālā budžeta līdzekļi.

33.1 Bibliotēkas patstāvīgajām struktūrvienībām ir savi nodalītie finanšu līdzekļi, kurus veido  pašvaldības budžeta līdzekļi.

34. Bauskas CB var izveidot speciālā budžeta kontu, kurā ieskaita naudas ziedojumus un dāvinājumus.

35. Bauskas CB rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumu tāmēm.

35.1 Bauskas CB grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļa. (Papildināts ar 30.03.2017.nolikumu Nr.12.)

36. Bauskas novada dome nodrošina Bauskas CB un tās uzdevumu izpildei ar nepieciešamajām telpām, iekārtām un aprīkojumu.

 

VI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība


37. Bauskas CB direktora administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.

Pielikumā: Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts uz 2 lapām.

 

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS

DIREKTORE                                                          (Paraksts)                       B.TORMANE