Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.680

Noteikumi par valsts bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku.

Lasīt tālāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.415

Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi

Lasīt tālāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.395

Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi

Lasīt tālāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību

Lasīt tālāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.356

Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība

Lasīt tālāk...

Ministru kabineta noteikumi Nr.355

Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi

Lasīt tālāk...