Jautājums un atbilde

Cik jāmaksā par savlaicīgi nenodotu grāmatu?

5.10. Lietotājam, kas noteiktā termiņā nav atdevis iespieddarbu vai citu dokumentu, sākot ar 31. dienu pēc lietotāja kartē norādītā iespieddarba atdošanas datuma, tiek iekasēta soda nauda EUR 0,03 par katru nokavēto dienu, neatkarīgi no iespieddarbu skaita. Samaksājot soda naudu, lietotājs par to saņem kvīti, iekasēto naudu ieskaita bibliotēkas kontā un izmanto grāmatu iegādei.

(Bauskas CB lietošanas noteikumu 5.10.punkts)

Pēdējais jauninājums 19.01.2015 - Māra Kuļikauska.

Iet atpakaļ